מדיניות פרטיות

הגדרות

 1. במדיניות פרטיות זו יהיו למונחים הבאים המופיעים בו את המשמעויות שלהלן:
  • “האתר” – אתר האינטרנט https://drinkmine.com.
  • “המפעילה” – מפעילת האתר, דרינק מיין בע”מ, ח.פ. 516240876.
  • “המוצרים” – כלל המוצרים המופיעים והמוצגים באתר.
  • משתמש” – כל מי שגולש באתר מכל סיבה שהיא, בין במכוון ובין שלא, בין אם לצורך צפייה במוצרים המופיעים והמוצגים באתר ובין אם לאו, בין אם באופן מזדמן ובין באורח קבע, ובלבד שהוא תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה שאינו פסול דין ו/או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל אשר כל בעלי מניותיו ומנהליו הינם בגירים וגילם עולה על 18 שנים.
  • Cookies– רצף של אותיות ומספרים המסמנים את פעילות המשתמש ברשת האינטרנט וזוכר אותם, לרבות לצורך מעקב אחר התנהגות המשתמש והעדפותיו.
 2. כותרות הפרקים במדיניות הפרטיות נועדו לנוחות בלבד, ולא תשמשנה לפרשנותה.
 3. מובהר בזאת כי האמור במדיניות פרטיות זו מתייחס באופן שווה לשני בני המינים ולרבים, כך שהשימוש בלשון זכר יעשה מטעמי נוחות בלבד.

כללי

 1. על השימוש באתר או בכל אתר שיחליף או יתווסף אליו, תחול מדיניות הפרטיות שתפורט להלן, וזאת מבלי לגרוע מהוראות תקנון האתר, אלא אם ייאמר באתר מפורשות אחרת.
 2. המפעילה תהא רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות המופיעה באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין. ככל שיבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר 14 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, וזאת מבלי לגרוע מכניסת שינויים לתוקף בהתאם להוראות הדין או לפי דרישת רשות מוסמכת.
 3. בעת השימוש באתר נאסף מידע על משתמשיו. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי לרבות – אך לא רק – בשם המשתמש, כתובתו, המוצר ו/או המוצרים שצפו בהם וכיו”ב מידע.
 4. חלק מהמידע הנ”ל אינו מזהה את המשתמש באופן אישי אלא יהא מידע סטטיסטי ומצטבר, לרבות – אך לא רק – העמודים בהם צפה המשתמש, ההצעות והמוצרים שעניינו אותו, כתובת ה-IP (מספר חד-חד-ערכי המשמש לזיהוי נקודות קצה דוגמת מחשב ורשתות תקשורת), וכדומה.
 5. מדיניות הפרטיות דנן תחול על המידע האישי שיימסר על-ידי המשתמש וכן על המידע שייאסף עליו בקשר עם גלישתו באתר.
 6. המפעילה תאפשר למשתמש להירשם באתר וכן להזין את פרטיו באתר (כתובת דוא”ל, כתובת מגורים, מספר סלולרי וכיו”צ) במקומות הייעודיים לכך באתר. יובהר, כי ידוע למשתמש כי פרטיו שיוזנו באתר כאמור, יישמרו במאגרי המידע של המפעילה, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה בעניין זה.
 7. המפעילה לא תישא באחריות בגין שימוש במידע שיתקבל שלא על-ידי המשתמש, לרבות – אך לא רק – משתמשי קצה אחרים ו/או גופים מסחריים. ככל שיש בידי המשתמש ספק לעניין זה, עליו לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש (ככל שישנם) של אותו צד כאמור.
 8. מוסכם כי הפרטים שיסופקו למפעילה, עשויים להיות מאומתים אל מול מידע על אודות המשתמש שכבר מצוי בידי המפעילה או מידע דומה שסופק כאמור או מידע דומה אשר מצוי בחזקת צד שלישי כלשהו.

מאגר מידע והשימוש בו

 1. המידע שייאסף על אודות המשתמש יישמר במאגר המידע של המפעילה (עימה ניתן ליצור קשר בדוא”ל: hi@drinkmine.com), על פי מדיניות פרטיות ובכפוף להוראות הדין, במטרה, בין היתר:
  • לאפשר את השימוש באתר;
  • ליצירת קשר עם המשתמש;
  • לעדכן ו/או לבטל תכנים ומוצרים שקיימים לצפייה באתר;
  • לאפשר פרסום מידע, לרבות באופן התואם את השימוש שנעשה על-ידי המשתמש באתר לתכנים שעשויים לעניין את המשתמש;
  • למנוע שימוש בלתי-חוקי ו/או לא מורשה באתר;
  • לאפשר משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אל המשתמש באמצעות הפרטים שמסר המשתמש באתר (ככל שמסר);
  • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר
 2. מוסכם כי המפעילה תהא רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל לצורך פניה אל המשתמש בכל אחד מאמצעי התקשרות ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על-ידו באתר, לרבות בדרך של דיוור ישיר, על מנת להציע למשתמש כל שירות ו/או מידע נוסף אשר המפעילה סבורה שיכול להיות בו כדי לעניין את המשתמש בהתאם לפילוח המידע המצוי בידה על אודותיו.
 3. המשתמש יהא רשאי בכל עת לפנות לכתובת הדוא”ל של האתר hi@drinkmine.com ולבקש הסרת פרטיו, כולם או חלקם ממאגר המידע ו/או לבקש שלא לקבל הצעות. מובהר ומוסכם כי ביצוע ההסרה ממאגר המידע עלול לערוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפניה.
 4. מוסכם כי המפעילה תהא רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל לצורך העברתו לצדדים שלישיים ובלבד שהעברת המידע כאמור תיעשה ללא מסירת פרטים מזהים.
 5. המפעילה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים אלא למטרות שצוינו במדיניות פרטיות זו, למעט בקרות אחד יותר מהמצבים הבאים:
  • המפעילה מצאה כי המשתמש עשה שימוש בשירותי המפעילה ו/או האתר לביצוע מעשה ו/או מחדל בלתי-חוקי;
  • התקבל בידי המפעילה צו שיפוטי ו/או הוראה מטעם רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי;
  • במקרים של מחלוקת או הליך משפטי.
 6. כמו-כן, מוסכם כי המפעילה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש באתר ללא זיהוי ספציפי שלו, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 7. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע לכל תקופת פעילות האתר ו/או אתר חלופי שיוקם תחתיו זאת מבלי לגרוע מאפשרות הסרתם לפי שיקול דעת המפעילה ו/או לפי בקשת המשתמש ו/או הוראה שיפוטית ו/או בהתאם להוראה חוקית המחייבת הסרה כאמור.

עיון במאגר המידע

 1. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א-1971 (להלן – “חוק הפרטיות“), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. זאת, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הפרטיות וכן התקנות שהותקנו מכוחו, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981.
 2. אדם ו/או משתמש שעיין במידע על אודותיו כאמור ומצא כי אינו נכון ו/או שלם ו/או ברור ו/או עדכני, רשאי לפנות למפעילה בבקשה לתקן את המידע או להסרתו באמצעות שליחת הודעה לדוא”ל: hi@drinkmine.com.

מסירת מידע לצדדי ג'

 1. מבלי לפגוע בהוראות שצוינו במדיניות פרטיות זו, המפעילה לא תעביר ו/או תמכור ו/או תשכיר ו/או תיתן גישה למידע כאמור לעיל לצד שלישי כלשהו, אלא בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
  • המפעילה קיבלה את הסכמת המשתמש לחשיפת המידע כאמור;
  • המפעילה מצאה כי המשתמש עשה שימוש בשירותי המפעילה ו/או האתר לביצוע מעשה ו/או מחדל בלתי-חוקי;
  • התקבל בידי המפעילה צו שיפוטי ו/או הוראה מטעם רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי;
  • מחלוקת או הליך משפטי;
  • המפעילה תעביר בכל דרך שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו או תתמזג עם גוף אחר, ובלבד שהתאגיד ו/או הגוף יקבלו על עצמם את הוראות מדיניות הפרטיות כפי שתופיע באתר;
  • חשיפת המידע, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים הכרחית לצורך צפייה במוצרים המוצעים לצפייה באתר (ככל שיוצאו).

אחריות ואבטחה

 1. המפעילה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים כדי לשמור ככל הניתן על סודיות מידע.
 2. אתר המפעילה מאובטח בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם לאבטחת תוכן. הפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, בעזרת שימוש בשיטות האבטחה ובמערכות ההצפנה המתקדמות ביותר הקיימות כיום. העברת המידע דלעיל מהמחשב האישי של המשתמש ו/או כלי מדיה אחר ו/או כלי תקשורת אחר שבאמצעותו ניתן ואפשר לגלוש באתר זה, אל מחשבי המפעילה מתבצעת בתקשורת מוצפנת, העוברת בפרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט בכפוף להוראות כל דין.
 3. הואיל ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של המפעילה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי-חוקיות. על כן, ככל שיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה.
 4. האתר יכול וישתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף, לרבות אך לא רק לצורך איסוף ואימות נתונים, כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש כמו גם לצרכי אבטחת מידע. יובהר כי ככל שהמשתמש מעוניין להימנע מ- Cookies באפשרותו לבחון אפשרות זו ולצורך כך להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן בו הוא מבצע שימוש.
 5. בנוסף לאמור, בנסיבות שיש בהן כדי להקנות פטור בשל אונס או סיכול החוזה במובן סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970, לרבות אך לא רק כוח עליון, מגפה לרבות מגפת קורונה, פעולת מלחמה ו/או איבה ו/או טרור, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. 

משלוח דואר פרסומי

 1. ככל שהמשתמש אישר את סעיף משלוח החומר הפרסומי מהאתר, המפעילה תהא רשאית לשלוח אליו כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית, באמצעות כל אחד מאמצעי התקשורת שנמסרו לה על-ידי המשתמש בעת השימוש באתר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני והודעות SMS.
 2. ככל שהמשתמש אישר את סעיף המשלוח החומר הפרסומי מהאתר כאמור, אולם הוא אינו מעוניין בקבלת המידע הפרסומי או מעוניין כי מידע כאמור יישלח רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת הנ”ל, עליו לשלוח פניה כאמור לכתובת הדוא”ל: hi@drinkmine.com.

פרסומות של צדדים שלישיים

 1. המפעילה תהא רשאית להתיר לצדדים שלישיים לפרסם את מוצריה באתר, כאשר המודעות שיפורסמו על-ידי צדדים אלו יגיעו ממחשביהם של אותם צדדים. בתוך כך, יכול וצדדים שלישיים אלו יציבו Cookies במחשב של המשתמש, בין היתר, על מנת לאפשר להם לבצע איסוף של מידע על הרגלי הצפייה והשימוש של המשתמש לגבי המודעות הנ”ל.
 2. השימוש שצדדים שלישיים אלו יבצעו ב- Cookies אינו כפוף למדיניות פרטיות זו אלא למדיניות הפרטיות של צדדים אלו, והמפעילה לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא בקשר לכך, אלא בכפוף לאמור בתקנון האתר ו/או מדיניות פרטיות זו.
 3. לעניין מניעת האפשרות לקבלת קבצי Cookies ראו סעיף 25 לעיל.  

שירות לקוחות

 1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים המוצגים באתר, ניתן לשלוח פנייה לכתובת דוא”ל: hi@drinkmine.com.
MINE BASKET
YOUR BASKET IS EMPTYReturn to Shop