תקנון שימוש באתר

הגדרות

 1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המופיעים בו את המשמעויות שלהלן:
  • "האתר" – אתר האינטרנט [drinkmine.com].
  • "המפעילה" – מפעילת האתר, דרינק מיין בע"מ, ח.פ. 516240876.
  • "המוצרים" – כלל המוצרים המופיעים והמוצגים באתר.
  • "משתמש" – כל מי שגולש באתר מכל סיבה שהיא, בין במכוון ובין שלא, בין אם לצורך צפייה במוצרים המופיעים והמוצגים באתר ובין אם לאו, בין אם באופן מזדמן ובין באורח קבע, ובלבד שהוא תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה שאינו פסול דין ו/או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל אשר כל בעלי מניותיו ומנהליו הינם בגירים וגילם עולה על 18 שנים.  
 2. כותרות הפרקים בתקנון זה נועדו לנוחות בלבד, ולא תשמשנה לפרשנות התקנון. 
 3. מובהר בזאת כי האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני בני המינים ולרבים, כך שהשימוש בלשון זכר ייעשה מטעמי נוחות בלבד. 

 

כללי

 1. Drink Mine הוא אתר אינטרנט, בבעלות דרינק מיין בע"מ, ח.פ. 516240876, אשר מוצגים בו מוצרי פחיות יין המיוצרים על-ידי המפעילה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. 
 2. אזהרה: המוצרים מכילים אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת של אלכוהול. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
 3. תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים שבין האתר ו/או המפעילה ובין המשתמש. 
 4. כל משתמש כהגדרתו לעיל מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו. יובהר, כי משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש באתר וכן להוראות תקנון זה, מתבקש שלא לעשות כל שימוש, מכל סוג שהוא, באתר זה.
 5. תנאי לשימוש באתר ו/או צפייה בתכניו ו/או ביצוע פעילות כלשהי בו, בין באופן עצמאי ובין על-ידי אחר, הוא מתן הסכמה מצד המשתמש:
  • לתקנון האתר, תוך הצהרה והתחייבות כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד המפעילה ו/או מי מטעמה, להוציא טענות בקשר להפרת התחייבויות המפעילה על פי התקנון; בכלל זה, כי האתר ו/או המפעילה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר נגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר;
  • למדיניות הפרטיות
  • לזכותה של המפעילה לשנות את התקנון ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או את פרטי המוצרים המופיעים באתר, על כל הנובע מהם מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, כאשר כל שינוי ייכנס לתוקפו ממועד פרסומו באתר. 
  • כי רישומי המחשב של המפעילה ושלה בלבד לעניין הפעולות המתבצעות דרך האתר על-ידי המשתמש, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
 6. כל משתמש באתר מצהיר ומאשר בזאת כי אין כל מניעה עובדתית, חוקית, מסחרית או משפטית ו/או אחרת כלשהי להתקשרותו בהסכם זה.
 7. כל הזכויות במידע הכלול באתר, לרבות – אך לא רק – סימנים מסחריים ו/או זכויות יוצרים ו/או מדגמים (ככל שישנם), הן רכושה של המפעילה. לא ניתן להעתיק, לשכפל, להפיץ ולפרסם מידע מהאתר, וכן לעשות שימוש מסחרי בנתונים שיופיעו באתר, ללא אישור מראש ובכתב של המפעילה. זכויות אלו תחולנה גם על עיצוב האתר וקוד המחשב שלו. בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים, שם האתר והאייקונים המוצגים בו, הם קניינם הבלעדי של המפעילה, בין אם נרשמו ובין אם לאו, ולא ניתן לעשות באיזה מהם שימוש אלא בכפוף לקבלת אישור המפעילה מראש ובכתב.
 8. יובהר כי לשום אדם ו/או תאגיד ו/או מאן דהוא אחר, לרבות – אך לא רק – המשתמש, לא תהא זכות לבקש ו/או לדרוש ו/או לקבל מידע ו/או מסמכים בדבר פרטי ההתקשרות של המפעילה עם צדדים שלישיים. 
 9. המפעילה לא תהא אחראית לשום פעולה ו/או מחדל של צדדים שלישיים שעימם התקשרה בקשר עם הצגת המוצרים באתר, על כל הנובע מכך. 
 10. המפעילה תאפשר למשתמש להירשם באתר וכן להזין את פרטיו באתר (כתובת דוא"ל, כתובת מגורים, מספר סלולרי וכיו"צ) במקומות הייעודיים לכך באתר. יובהר, כי ידוע למשתמש כי פרטיו שיוזנו באתר כאמור, יישמרו במאגרי המידע של המפעילה, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה בעניין זה.
 11. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגביל כל שימוש שהוא באתר, ללא כל תנאי או סייג, של כל משתמש שהוא באתר, בין אם משתמש אקראי ובין אם משתמש רשום. 
 12. תנאי השימוש באתר זה על פי תקנון זה, חלים על שימוש באתר, באמצעות כל מחשב ו/או כלי מדיה אחר ו/או כלי תקשורת אחר שבאמצעותו ניתן ואפשר לגלוש באתר זה, וכן לבצע דרכו שימוש ו/או פעולות באתר. 
 13. יובהר, כי במידה והמפעילה תערוך משחקונים באתר, ידוע למשתמש כי המפעילה איננה מתחייבת להעניק זכיות ו/או פרסים כלשהם בקשר עם המשחקונים. 
 14. תמונות המוצרים המופיעות באתר תהיינה להמחשה בלבד ולא תחייבנה את המפעילה. מבלי לגרוע מן האמור יובהר כי המפעילה תעשה כמיטב יכולתה על מנת להציג למשתמש תמונות מדויקות ככל שניתן של המוצרים שבאתר. 
 15. יובהר כי טעות סופר שנפלה באתר, לא תחייב את המפעילה בשום אופן שהוא. 
 16. יובהר כי המפעילה רשאית לעדכן את פרטי המוצרים המוצגים באתר מעת לעת, וכן להוסיף או להחסיר פרטים ו/או מוצרים מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. 

אחריות, אבטחה, ומדיניות פרטיות

 1. המפעילה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים כדי לשמור ככל הניתן על סודיות מידע. פרטיו האישיים של המשתמש באתר (שם, דוא"ל וכיו"ב), יישמרו במאגר המידע שמנהלת המפעילה.
 2. לצורך גריעה ממאגר המידע הנ"ל, יש לפנות לכתובת דוא"ל: hi@drinkmine.com. מובהר ומוסכם כי ביצוע ההסרה עלול לערוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפניה. 
 3. אתר המפעילה מאובטח בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם לאבטחת תוכן. הפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, בעזרת שימוש בשיטות האבטחה ובמערכות ההצפנה המתקדמות ביותר הקיימות כיום. העברת המידע דלעיל מהמחשב האישי של המשתמש ו/או כלי מדיה אחר ו/או כלי תקשורת אחר שבאמצעותו ניתן ואפשר לגלוש באתר זה, אל מחשבי המפעילה מתבצעת בתקשורת מוצפנת, העוברת בפרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט בכפוף להוראות כל דין.
 4. הואיל ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של המפעילה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי-חוקיות. על כן, ככל שיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה. 
 5. האתר יכול וישתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף, לרבות אך לא רק לצורך איסוף ואימות נתונים, כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש כמו גם לצרכי אבטחת מידע. יובהר כי ככל שהמשתמש מעוניין להימנע מ- Cookies באפשרותו לבחון אפשרות זו ולצורך כך להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן בו הוא מבצע שימוש.
 6. בנוסף לאמור, בנסיבות שיש בהן כדי להקנות פטור בשל אונס או סיכול החוזה במובן סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, לרבות אך לא רק כוח עליון, מגפה לרבות מגפת קורונה, פעולת מלחמה ו/או איבה ו/או טרור, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. 
 7. המפעילה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמש אלא לצרכים המפורטים בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות שבאתר, לרבות לצרכי תפעול האתר ו/או שמירת קשר עם המשתמש ו/או שליחת תוכן פרסומי כמפורט להלן, למעט בקרות אחד יותר מהמצבים הבאים:
  • המשתמש עשה שימוש בשירותי המפעילה ו/או האתר לביצוע מעשה ו/או מחדל בלתי-חוקי;
  • התקבל בידי המפעילה צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי;
  • במקרים של מחלוקת או הליך משפטי. 
 8. כמו כן, מוסכם כי המפעילה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש באתר ללא זיהוי ספציפי שלו, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים. 
 9. בהמשך לאמור בסעיף 27 לעיל, המפעילה תהא רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל לצורך פניה אל המשתמש בכל אחד מאמצעי התקשרות ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על-ידיו באתר, לרבות בדרך של דיוור ישיר, על מנת להציע למשתמש כל שירות ו/או מידע נוסף אשר המפעילה סבורה שיש או יכול להיות בו כדי לעניין את המשתמש בהתאם לפילוח המידע המצוי בידה על אודותיו.
 10. המשתמש יהא רשאי בכל עת לפנות לכתובת הדוא"ל של האתר: hi@drinkmine.com ולבקש שלא לקבל הצעות כאמור בסעיף 28 לעיל.

משלוח דואר פרסומי

 1. ככל שהמשתמש אישר את סעיף משלוח החומר הפרסומי מהאתר, המפעילה תהא רשאית לשלוח אליו כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באמצעות כל אחד מאמצעי התקשורת שנמסרו לה על-ידי המשתמש בעת השימוש באתר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני והודעות SMS. 
 2. ככל שהמשתמש אישר את סעיף המשלוח כאמור אולם הוא אינו מעוניין בקבלת המידע הפרסומי או מעוניין כי מידע כאמור יישלח רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת הנ"ל, עליו לשלוח פניה כאמור לכתובת הדוא"ל: hi@drinkmine.com .

שירות לקוחות 

 1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים המוצגים באתר ניתן לשלוח פנייה לכתובת דוא"ל: hi@drinkmine.com.

דין ושיפוט

 1. על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או כל סכסוך הנובע ממנו, יחול הדין הישראלי בלבד. המשתמש מסכים כי הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר, תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב בלבד, ולא לכל בית משפט ו/או ערכאה שיפוטית אחרת.