תקנון שימוש באתר

על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או כל סכסוך הנובע ממנו, יחול הדין הישראלי בלבד. המשתמש ו/או המזמין מסכים כי הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר, תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב בלבד, ולא לכל בית משפט ו/או ערכאה שיפוטית אחרת.

תקנון שימוש באתר

 • הגדרות
 1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המופיעים בו את המשמעויות שלהלן:
  • “האתר” – אתר האינטרנט [drinkmine.com].
  • “המפעילה” – מפעילת האתר, דרינק מיין בע”מ, ח.פ. 516240876, מרחוב הפלך 7, תל-אביב-יפו.
  • “המוצרים” – כלל המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה באתר.
  • משתמש” – כל מי שגולש באתר מכל סיבה שהיא, בין במכוון ובין שלא, בין אם לצורך רכישת מוצרים הנמכרים המוצגים באתר ובין אם לאו, בין אם באופן מזדמן ובין באורח קבע, ובלבד שהוא תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה שאינו פסול דין ו/או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל אשר כל בעלי מניותיו ומנהליו הינם בגירים וגילם עולה על 18 שנים.
  • “המזמין” – משתמש אשר ביצע הזמנה ו/או רכישה, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, של מוצרים המוצעים באתר, ובלבד שהוא תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה שאינו פסול דין ו/או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל אשר כל בעלי מניותיו ומנהליו הינם בגירים וגילם עולה על 18 שנים.
  • “דמי משלוח” – עלות אספקת מוצרים אל המזמין כפי שתפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה, ותתווסף למחיר המוצר כפי שיופיע באתר.
  • “אזורי שילוח” –תל אביב-יפו, רמת גן, גבעתיים, בני ברק, רמת השרון, הרצליה, פתח תקווה, גבעת שמואל, בת ים, חולון, אזור, ראשון לציון, כפר סבא, רעננה, הוד השרון, כפר שמריהו, רשפון, גבעת ח”ן, קריית אונו, גני תקווה, כפר מעש, גת רימון, כפר אז”ר, סביון, מגשימים, יהוד, אור יהודה, רחובות, נס ציונה, ובהתאם למגבלות תפעוליות שיחולו מפעם לפעם.
  • “אזורי משלוח אקספרס” –תל-אביב, גבעתיים, רמת-גן, בת-ים, גדרה, חולון, אזור, יבנה, רמלה, לוד, מודיעין, מודיעין עילית, מזכרת בתיה, באר יעקב, נס ציונה, ראשון לציון, רחובות, בני ברק, גבעת שמואל, גבעתיים, הוד השרון, הרצליה, יהוד, כפר סבא, פתח תקווה, קריית אונו, ראש העין, רמת גן, רמת השרון, רעננה, שוהם.
 2. כותרות הפרקים בתקנון זה נועדו לנוחות בלבד, ולא תשמשנה לפרשנות התקנון.
 3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני בני המינים ולרבים, כך שהשימוש בלשון זכר ייעשה מטעמי נוחות בלבד.
 • כללי
 1. Drink Mine הוא אתר אינטרנט, בבעלות דרינק מיין בע”מ, ח.פ. 516240876 המשמש כפלטפורמה מקוונת לרכישת מוצרי פחיות יין, אשר מופיעים באתר ומוצעים למכירה באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.
 2. אזהרה: המוצרים מכילים אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת של אלכוהול.  צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
 3. תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים שבין האתר ו/או המפעילה ובין המשתמש ו/או המזמין.
 4. כל משתמש או מזמין כהגדרתם לעיל מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון והסכים להוראותיו. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש באתר וכן להוראות תקנון זה, מתבקש שלא לעשות כל שימוש, מכל סוג שהוא, באתר זה.
 5. תנאי לשימוש באתר ו/או צפייה בתכניו ו/או ביצוע פעילות כלשהי בו, בין באופן עצמאי ובין על-ידי אחר, הוא מתן הסכמה מצד המשתמש ו/או המזמין:
  • לתקנון האתר, תוך הצהרה והתחייבות כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד המפעילה ו/או מי מטעמה, להוציא טענות בקשר להפרת התחייבויות המפעילה על פי התקנון; בכלל זה, כי האתר ו/או המפעילה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר נגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או מי מטעמם ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר;
  • למדיניות הפרטיות
  • לזכותה של המפעילה לשנות את התקנון ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או את פרטי המוצרים המופיעים באתר, על כל הנובע מהם מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, כאשר כל שינוי ייכנס לתוקפו ממועד פרסומו באתר.
  • כי רישומי המחשב של המפעילה ושלה בלבד לעניין הפעולות המתבצעות דרך האתר על-ידי המשתמש, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 6. כל משתמש ו/או מזמין באתר מצהיר ומאשר בזאת כי אין כל מניעה עובדתית, חוקית, מסחרית או משפטית ו/או אחרת כלשהי להתקשרותו בהסכם זה.
 7. כל הזכויות במידע הכלול באתר, לרבות – אך לא רק – סימנים מסחריים ו/או זכויות יוצרים ו/או מדגמים (ככל שישנם), הן רכושה של המפעילה. לא ניתן להעתיק, לשכפל, להפיץ ולפרסם מידע מהאתר, וכן לעשות שימוש מסחרי בנתונים שיופיעו באתר, ללא אישור מראש ובכתב של המפעילה. זכויות אלו תחולנה גם על עיצוב האתר וקוד המחשב שלו. בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים, שם האתר והאייקונים המוצגים בו, הם קניינם הבלעדי של המפעילה, בין אם נרשמו ובין אם לאו, ולא ניתן לעשות באיזה מהם שימוש אלא בכפוף לקבלת אישור המפעילה מראש ובכתב.
 8. הרווחים הנובעים ממכירת המוצרים הם סוד מסחרי של המפעילה ולא תהא למאן דהוא, לרבות – אך לא רק – המשתמש או המזמין, כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות לבקש ו/או לדרוש ו/או לקבל מידע ו/או מסמכים מכל סוג שהוא, בקשר לכך.
 9. לשום אדם ו/או תאגיד ו/או מאן דהוא אחר, לרבות – אך לא רק – המשתמש או המזמין, לא תהא זכות לבקש ו/או לדרוש ו/או לקבל מידע ו/או מסמכים בדבר פרטי ההתקשרות של המפעילה עם צדדים שלישיים.
 10. המפעילה לא תהא אחראית לשום פעולה ו/או מחדל של צדדים שלישיים שעימם התקשרה בקשר עם המכירות המקוונות שיבוצעו באתר, על כל הנובע מכך.
 11. על מנת לרכוש ו/או להזמין מוצרים המופיעים באתר, על המזמין להירשם במקום הייעודי לכך באתר ולהזין פרטים מזהים במקום הייעודי לכך באתר. ידוע למזמין והוא מסכים לכך שפרטיו המזהים הנ”ל שיוזנו באתר, יישמרו במאגרי המידע של המפעילה, ולא תהיה למזמין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה בעניין זה.
 12. המזמין מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהזנת פרטים כוזבים באתר הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם למפעילה ו/או לאתר ו/או למי מטעמם.
 13. תנאי השימוש באתר זה על פי תקנון זה, חלים על שימוש באתר, באמצעות כל מחשב ו/או כלי מדיה אחר ו/או כלי תקשורת אחר שבאמצעותו ניתן ואפשר לגלוש באתר זה, וכן לבצע דרכו שימוש ו/או פעולות ו/או רכישות ו/או הזמנות של מוצרים דרך אתר זה.
 14. במידה והמפעילה תערוך משחקונים באתר, ידוע למשתמש ולמזמין כי המפעילה איננה מתחייבת להעניק זכיות ו/או פרסים כלשהם בקשר עם המשחקונים.
 • מדיניות הזמנות
 1. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ על-פי דין ואינם כוללים דמי טיפול ודמי משלוח, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
 2. מחירי המוצרים המפורסמים באתר הינם מחירי המוצרים במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי המזמין. המפעילה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. ידוע למזמין כי המחירים של המוצרים הנמכרים באתר אינם זהים למחירי המוצרים כשהם נמכרים במקומות אחרים.
 4. תמונות המוצרים המופיעות באתר תהיינה להמחשה בלבד ולא תחייבנה את המפעילה. מבלי לגרוע מן האמור יובהר כי המפעילה תעשה כמיטב יכולתה על מנת להציג למשתמש ו/או למזמין תמונות מדויקות ככל שניתן של המוצרים שבאתר.
 5. המפעילה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים אשר תמונותיהם מופיעות באתר.
 6. טעות סופר שנפלה באתר, לא תחייב את המפעילה בשום אופן שהוא.
 7. המפעילה רשאית לעדכן את פרטי המוצרים מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים ו/או מוצרים וכן לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.
 8. על מנת לבצע רכישה באתר על המזמין להירשם במקום הייעודי לכך באתר, להזין פרטים מזהים במקום הייעודי לכך באתר ולהיות בעליו של כרטיס חיוב תקף של אחת מחברות האשראי, וכן להחזיק תא דואר אלקטרוני פעיל ותקין ברשת האינטרנט. יובהר, כי ידוע למזמין והוא מסכים לכך שפרטיו המזהים הנ”ל שיזין באתר, יישמרו במאגרי המידע של המפעילה, ולא תהיה למזמין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה בעניין זה.
 9. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להקים באתר “אזור אישי”, שבו, בין היתר, ירוכזו ויפורטו הזמנות קודמות של המשתמש ו/או המזמין.
 10. על מנת שהזמנת המוצרים באתר תבוצע במהירות וביעילות, על המזמין להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים ותוך תשומת לב לכך שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להקים עילה לנקיטת הליכים אזרחיים ו/או לעלות כדי עבירה פלילית.
 11. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה כמופיע באתר ורק לאחר שהמפעילה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם להסכמות שבינה לבין המפעילה. ככל שעסקת הרכישה לא תאושר על-ידי חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך, אולם בשום מקרה המפעילה לא תישא באחריות ו/או תהא חייבת בשיפוי בגין אי-אישור העסקה כאמור.
 12. קבלת הזמנה מאת המזמין לרכישת המוצרים באמצעות האתר מהווה הצעה של המזמין לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא”ל על ידי המפעילה המאשרת את ביצוע העסקה ושליחת המוצרים לכתובת המזמין, הכול בהתאם להוראות תקנון זה.
 13. בנוסף, מותנית עסקת הרכישה גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שתהיה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה המפעילה רשאית להודיע למזמין על ביטול ההזמנה באמצעות דוא”ל ו/או הודעה טלפונית כפי שיופיעו בהזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה ומבלי שלמזמין תהיה כל טענה כלפי המפעילה לעניין זה – הן לעצם הביטול והן לאופן ההודעה עליו. בתוך כך, שומרת המפעילה על זכותה להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה, מבלי שלמזמין תהא כל טענה כלפי המפעילה לעניין זה.
 14. המזמין מתחייב כי ככל שיחול שינוי באיזה מהפרטים שמילא בטופס ההזמנה, הוא ישלח הודעה על כך לכתובת הדוא”ל הבאה: hi@drinkmine.com ללא דיחוי ובמסגרתה יציין את הפרטים הנכונים והמלאים שבאמצעותם יש לתקשר עימו בקשר לעסקת הרכישה. ניתן גם ליצור קשר בהודעת וואצאפ עם המפעילה בטלפון 058-4550606. למזמין שלא יעשה כאמור, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי המפעילה לעניין זה, לרבות אך לא רק במצב בו המפעילה תמשיך ותפנה אליו בהתאם לפרטים שהמזמין מסר במסגרת ההזמנה.
 15. אישור על ביצוע הרכישה יישלח לתא הדואר האלקטרוני כפי שמופיע בטופס ההזמנה, עד ובתוך 24 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה באתר. למען הסר ספק יודגש כי עצם משלוח ההודעה כאמור לא יהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח ההודעה בדוא”ל כאמור כדי לחייב את המפעילה. יובהר, כי מזמין אשר מחמת סיבה כלשהי, לא קיבל אישור על ביצוע הרכישה כאמור, מחויב להודיע על כך למפעילה באופן מידי באמצעות כתובת דוא”ל: hi@drinkmine.com או בהודעת וואצאפ 058-4550606 למזמין אשר לא יודיע למפעילה על אי-קבלת אישור בדוא”ל על ביצוע רכישה כאמור, לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה בעניין זה.
 16. המפעילה תהא רשאית להציע באתר מבצעים, הנחות והטבות, וכן תהא רשאית להפסיקם ו/או לשנותם, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא צורך ליתן על כך כל הודעה מוקדמת.
 • אספקת מוצרים ומשלוחים
 1. המוצרים הנמכרים באתר ניתנים למשלוח אל בית הלקוח, או לכתובת אחרת שהלקוח יספק, וזאת לפי בחירתו של הלקוח, המצויים באזורי השילוח המפורטים בתקנון זה, והמוכרים במערך החלוקה הרשמי של דואר ישראל. משלוח יחויב בתשלום דמי משלוח כפי שייקבעו ויפורסמו באתר מעת לעת.
 2. בכל מקרה בו לא צוין אחרת, מזמין שישלים את הזמנתו באתר בהתאם להוראות תקנון זה, עד השעה 14:00 בצהריים (למעט הזמנות שיושלמו בימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג), הזמנתו תסופק עד חמישה ימי עסקים ממועד ההזמנה. עם זאת, מוסכם כי מועדי האספקה יעוכבו בכל מקרה של שביתה אצל המשלח, וכן בכל מקרה העולה כדי כוח עליון, כגון שביתה כללית במשק, מלחמה, מגפה לרבות מגפת קורונה, מצבי חירום ונזקי טבע. במקרים אלה מועד השילוח יידחה בהתאם לימי העיכוב, והמזמין מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה בעניין זה.
 3. מזמין שישלים את הזמנתו באתר בהתאם להוראות תקנון זה, עד השעה 10:00 בבוקר (למעט הזמנות שיושלמו בימי שישי,
  שבת, ערבי חג וימי חג), לכתובת המצויה בתחומי אזורי משלוח אקספרס הזמנתו תסופק ביום ההזמנה, עד השעה 21:00, ולכל
  המאוחר ביום העסקים שלמחרת יום ההזמנה עד השעה 21:00. הזמנה שהושלמה לאחר השעה 10:00 לאזורי משלוח
  אקספרס תסופק ביום העסקים העוקב להזמנה, עד השעה 21:00 הכל בכפוף ליתר הוראות תקנון זה ובכלל זה זמינות המזמין
  לקבלת ההזמנה. עם זאת, מוסכם כי בכל מקרה של שביתה אצל המשלח, וכן בכל מקרה העולה כדי כוח עליון, כגון שביתה
  כללית במשק, מלחמה, מגפה לרבות מגפת קורונה, מצבי חירום ונזקי טבע, מועד האספקה בפועל יידחה בהתאם לימי העיכוב,
  והמזמין מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה בעניין זה.
 4. מזמין שסופק לו מוצר שהוזמן על-ידו דרך אתר זה, מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו לחזקתו ולדווח מיידית למפעילה אודות ליקויים שהתגלו במוצר, ככל שיתגלו. ידוע למזמין כי ככל שהוא לא ידווח למפעילה באופן מיידי על ליקויים שהתגלו במוצר כאמור, הרי שלא תהיה למזמין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה ביחס לליקוי הנטען במוצר.
 5. המזמין רשאי לבחור באופן אספקת המוצרים כפי שיופיע באתר לצד המוצר הרלוונטי שרכישתו מתבקשת.
 6. אין בביצוע רכישה באופן מסוים ו/או במועד מסוים כדי לחייב את המפעילה לאפשר אספקה למוצר אחר באופן ו/או במועד זהים או אחרים.
 7. המפעילה לא תהא אחראית לאיחור באספקת המוצר במקרים הבאים:
  • בנסיבות שיש בהן כדי להקנות פטור בשל אונס או סיכול החוזה במובן סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970, לרבות – אך לא רק – כוח עליון, מגפה לרבות מגפת קורונה, פעולת מלחמה ו/או איבה ו/או טרור.
  • מעשה ו/או מחדל של חברות השילוח וההובלה של המוצרים, לרבות שביתה מטעם מי מהן.
  • מעשה ו/או מחדל של המזמין, לרבות אי-מילוי הוראות תקנון זה.
 8. לא תתבצע אספקת מוצרים בשישי, בשבת/ערבי חג/חגים/בחירות מקומיות ו/או מדיניות.
 9. המפעילה תהא רשאית שלא לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה בטיחותית ולמזמין לא תוכל לקום טענה ו/או דרישה כלפי המפעילה בקשר לכך.
 10. דמי המשלוח ייגבו בגין אספקת מוצרים ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר.
 • ביטול עסקת הרכישה על-ידי המזמין
 1. בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, המפעילה מודיעה בזאת כי לא תתאפשר ביטול הזמנה שהושלמה באתר בהתאם להוראות תקנון זה, ואשר התקבלה אצל המזמין וזאת בין היתר, לנוכח טיב המוצרים המוזמנים כטובין “פסידים” וכן מאחר ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 אינן חלות על “מוצרי מזון”.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביטול הזמנה שהושלמה באתר בהתאם להוראות תקנון זה, אך טרם יצאה מאת המפעילה למזמין תתאפשר אם תתקבל הודעת ביטול בכתב אצל המפעילה בתיבת הדואר האלקטרוני בכתובת hi@drinkmine.com או במספר 058-4550606 (הודעת וואצאפ), וזאת בטרם יצאה ההזמנה משערי המפעילה. במקרה שכזה, תבוטל העסקה והמזמין יחוייב בסך של 50 ₪, דמי טיפול.
 3. ביטול הזמנה שהושלמה באתר בהתאם להוראות תקנון זה, יצאה מאת המפעילה למזמין אך טרם התקבלה בפועל אצל המזמין, תתאפשר באמצעות משלוח הודעת ביטול למפעילה לתיבת הדואר האלקטרוני בכתובת hi@drinkmine.com או באמצעות הודעת וואצאפ למספר 058-4550606, או באמצעות הודעה בכתב בדבר ביטול העסקה שתימסר לשליח בעת מסירת ההזמנה. במקרה שכזה, העסקה תבוטל והלקוח יחויב בתשלום בגין דמי טיפול בסך 50 ₪, וכן בגין דמי משלוח.
 • ביטול עסקת הרכישה על-ידי המפעילה
 1. המפעילה תהא רשאית לבטל עסקת מכירה, כולה או חלקה, באחד או יותר מהמקרים הבאים:
  • בנסיבות שיש בהן כדי להקנות פטור בשל אונס או סיכול החוזה במובן סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970, לרבות – אך לא רק – כוח עליון, מגפה לרבות מגפת קורונה, פעולת מלחמה ו/או איבה ו/או טרור;
  • המזמין ו/או מי מטעמו עשה שימוש בשירותי המפעילה ו/או האתר לביצוע מעשה ו/או מחדל בלתי-חוקי;
  • התקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה לבטל את עסקת המכירה, כולה או חלקה;
  • נפלה טעות קולמוס בקשר למוצר, לרבות אך לא רק במחירו ובתיאורו.
  • לאחר שהתבצעה ההזמנה, אזל המוצר מהמלאי ו/או יש מניעה מלייצרו. במקרה זה המפעילה תהא רשאית לבטל את המכירה ו/או להציע אספקת מוצר חלופי שווה ערך.
 2. הודעה על ביטול המכירה על-ידי המפעילה תימסר למזמין בטלפון ו/או בכתובת הדואר האלקטרוני, כפי שאלו צוינו בהזמנה ו/או נמסרו לידי המפעילה במועד מאוחר יותר כאמור לעיל.
 • אחריות, אבטחה, ומדיניות פרטיות
 1. המפעילה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים כדי לשמור ככל הניתן על סודיות מידע. פרטיו האישיים של המשתמש ו/או המזמין באתר (שם, דוא”ל וכיו”ב), יישמרו במאגר המידע שמנהלת המפעילה.
 2. לצורך גריעה ממאגר המידע הנ”ל, יש לפנות לכתובת דוא”ל: hi@drinkmine.com. מובהר ומוסכם כי ביצוע ההסרה עלול לערוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפניה.
 3. אתר המפעילה מאובטח בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם לאבטחת תוכן. הפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, בעזרת שימוש בשיטות האבטחה ובמערכות ההצפנה המתקדמות ביותר הקיימות כיום. העברת המידע דלעיל מהמחשב האישי של המזמין ו/או כלי מדיה אחר ו/או כלי תקשורת אחר שבאמצעותו ניתן ואפשר לגלוש ולבצע הזמנות באתר זה, אל מחשבי המפעילה מתבצעת בתקשורת מוצפנת, העוברת בפרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי המזמין ובכפוף להוראות כל דין. כמו כן, המפעילה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה, למעט בכפוף להוראות כל דין.
 4. יודגש כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים ואו המזמינים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות האתר ו/או במערכות המפעילה שכן המפעילה נעזרת כאמור בשירותיה של חברת קומקס לצורך סליקת כרטיסי האשראי.
 5. הואיל ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של המפעילה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי-חוקיות. על כן, ככל שיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש ו/או למזמין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה.
 6. האתר יכול וישתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף, לרבות אך לא רק לצורך איסוף ואימות נתונים, כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש או המזמין כמו גם לצרכי אבטחת מידע. יובהר כי ככל שהמשתמש ו/או המזמין מעוניין להימנע מ- Cookiesבאפשרותו לבחון אפשרות זו ולצורך כך להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן בו הוא מבצע שימוש.
 7. בנוסף לאמור, בנסיבות שיש בהן כדי להקנות פטור בשל אונס או סיכול החוזה במובן סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970, לרבות אך לא רק כוח עליון, מגפה לרבות מגפת קורונה, פעולת מלחמה ו/או איבה ו/או טרור, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או למזמין ו/או למי מטעמם, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 8. המפעילה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים ו/או המזמינים אלא לצרכים המפורטים בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות שבאתר, לרבות לצרכי תפעול האתר ו/או רכישה באתר ו/או שמירת קשר עם המשתמש או המזמין ו/או שליחת תוכן פרסומי כמפורט להלן, למעט בקרות אחד יותר מהמצבים הבאים:
  • המשתמש ו/או המזמין עשה שימוש בשירותי המפעילה ו/או האתר לביצוע מעשה ו/או מחדל בלתי-חוקי;
  • התקבל בידי המפעילה צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או המזמין לצד שלישי;
  • במקרים של מחלוקת או הליך משפטי.
 9. כמו כן, מוסכם כי המפעילה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש ו/או המזמין באתר ללא זיהוי ספציפי שלו, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 10. בהמשך לאמור לעיל, המפעילה תהא רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל לצורך פניה אל המשתמש או המזמין בכל אחד מאמצעי התקשרות ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על-ידיו באתר, לרבות בדרך של דיוור ישיר, על מנת להציע למשתמש או למזמין כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר המפעילה סבורה שיש או יכול להיות בו כדי לעניין את המשתמש או המזמין בהתאם לפילוח המידע המצוי בידה על אודותיו.
 11. המשתמש ו/או המזמין יהא רשאי בכל עת לפנות לכתובת הדוא”ל של האתר: hi@drinkmine.com ולבקש שלא לקבל הצעות כאמור לעיל, מעבר לפעולות ו/או לרכישת שהוא ביצע או מעוניין לבצע באתר.
 • הגבלת אחריות
 1. על גבי כל המוצרים הנמכרים באתר מצוינים פרטים שסופקו ע”י יצרני המוצרים או היבואנים שלהם, ובהתאם לתנאי האחריות והשימוש לגבי כל מוצר.
 2. האחריות הבלעדית למוצרים, לטיבם, לאיכותם ולכל מידע או מצג בקשר אליהם, לרבות שמות היצרנים או שמות היבואנים, טיב המוצרים, תכונותיהם, תמונותיהם, וכל מידע בקשר אליהם, חלה על יצרני המוצרים או יבואני המוצרים בלבד, ולמפעילה לא תהא כל אחריות בנוגע לכך.
 3. המפעילה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, שייגרם, במישרין ו/או בעקיפין, למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה, אספקה או הובלה של המוצרים, וצריכתם ובכלל זה לא תהיה למפעילה כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי מהם תהא המפעילה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה:
  • רכישה המתבצעת באתר שתיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות ו/או מזדון של המזמין ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת האפוטרופוס שלו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בפרטי המשתמש באתר, וכדומה.
  • מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת המפעילה, לרבות אך לא רק – מחמת כוח עליון.
  • מוצרים שיירכשו באתר ואשר צד שלישי שהינו היצרן שלהם סיפק אותם למפעילה, והכל בכפוף לאחריות החלה, אם חלה, על פי כל דין.
  • תקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של צד שלישי כלשהו.
  • אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצרים באתר לבין מועד האספקה המתוכנן.
 • משלוח דואר פרסומי
 1. ככל שהמשתמש ו/או המזמין אישר את סעיף משלוח החומר הפרסומי מהאתר, המפעילה תהא רשאית לשלוח אליו כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באמצעות כל אחד מאמצעי התקשורת שנמסרו לה על-ידי המשתמש ו/או המזמין בעת השימוש באתר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני והודעות SMS.
 2. ככל שהמשתמש ו/או המזמין אישר את סעיף המשלוח כאמור אולם אינו מעוניין בקבלת המידע הפרסומי או מעוניין כי מידע כאמור יישלח רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת הנ”ל, עליו לשלוח פניה כאמור לכתובת הדוא”ל: hi@drinkmine.com
 • שירות לקוחות
 1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לשלוח פנייה לכתובת דוא”ל: hi@drinkmine.com , או ליצור קשר טלפוני בהודעת וואצאפ למספר 058-4550606
 • דין ושיפוט
 1. על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או כל סכסוך הנובע ממנו, יחול הדין הישראלי בלבד. המשתמש ו/או המזמין מסכים כי הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר, תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב בלבד, ולא לכל בית משפט ו/או ערכאה שיפוטית אחרת.
MINE BASKET
YOUR BASKET IS EMPTYReturn to Shop